Tiến độ xây dựng tháng 9/2016 – Block B The Ocean Suites

Hình ảnh cập nhật tiến độ xây dựng Block B của dự án The Ocean Suites vào tháng 9/2016.

 

1.Định vị tìm cọc

 setting-out-location-for-piles-dinh-vi-tim-coc

 

2. Công tác khoan dẫn

 

drilling-work-cong-tac-khoan-dan

 

3. Kiểm tra độ thẳng đứng của hố khoan

 

checking-vertical-direction-for-drilling-hole-kiem-tra-do-thang-dung-cua-ho-khoan

 

4. Chuyển cọc đến công trường

delivering-piles-to-site-chuyen-coc-den-cong-truong

 

 

5. Lắp đặt ống vách cho hố khoan

 

inserting-casing-before-pressing-lap-dat-ong-vach-cho-ho-khoan

 

6. Chuyển cọc vào hố khoan

 

lifting-up-pile-to-insert-for-pressing-chuyen-coc-vao-ho-khoan

 

7. Thả cọc vào vị trí lỗ khoan

 

 

 

inserting-pile-to-location-for-pressing-tha-coc-vao-vi-tri-lo-khoan

 

8. Công tác khoan cọc

 

pressing-work-cong-tac-khoan-coc

 

9. Rút ống vách ra khỏi hố khoan sau khi ép

 

taking-out-casing-after-pressing-rut-ong-vach-ra-khoi-ho-khoan-sau-khi-ep