Tiến độ xây dựng tháng 7/2016 Block B – The Ocean Suites

Hình ảnh cập nhật tiến độ xây dựng Block B của dự án The Ocean Suites vào tháng 7/2016.

 

1. Khoan cọc 

 

Drilling work_August20162. Di chuyển cọc

 

Lifting up pile for pressing_2_August2016

 

3. Định vị cọc

 

Locating pile for pressing_August2016

 

4. Ép cọc

 

Pressing_1_August2016 Pressing_2_August20165. Hàn nối cọc

 

Welding_August2016

 

6. Kiểm tra tải trọng của cọc

 

Checking pressing load_August2016

 

7. Kiểm tra độ dài cọc

 

Measuring pile length_August2016

 

 

 

8. Cắt cọc & sau khi cắt cọc:

 Cutting off head pile_1_August2016

 

After cutting off_August2016