Tiến độ xây dựng tháng 8/2016 – Block B The Ocean Suites

1. Lắp đặt giá đỡ và kích cho thử tĩnh

 

 

1. Installing support frame

 

2. Installing

 

2. Lắp đặt đồng hồ đo chuyển vị

3. Meter of settlement

4. Meter of settlement (2)

 

3. Đang tiến hành thử tĩnh

 

5. Executing

 

4. Ghi độ chuyển vị

6. Recording

 

5. Cọc thử tĩnh số 09 & số 08

 

7. test pile TP 09

 

8. test pile TP 08

 

6. Cọc đại trà tập kết đến công trường

 

10. Mass piles delivered to site (2)

 

9. Mass piles delivered to site