Tiến độ xây dựng tháng 2/2017 – Block B The Ocean Suites

Hình ảnh cập nhật tiến độ xây dựng Block B của dự án The Ocean Suites vào tháng 2/2017.

 

1. Lắp đặt cốt thép & ván khuôn cho vách

 

Feb 10_Level 5_Installing rebar & formwork for wall (1)Feb 10_Level 5_Installing rebar & formwork for wall (2)

2. Công tác xây gạch

 

Feb 10_Level 2_Brick wall works (2) Feb 09_Level 2_Brick wall works (1)

 

3. Đổ bê tông cho vách

 

Feb 10_Level 5_Placing concrete for wall (1) Feb 13_Level 5_Placing concrete for wall (2)

 

4. Lắp đặt cốt thép và ván khuôn cho sàn

 

Feb 20_Level 6_Installing rebar & formwork for slab (1) Feb 20_Level 6_Installing rebar & formwork for slab (2)

 

5. Hoàn thiện công tác xây gạch

 

Feb 27_Level 1_Brick wall works completed Feb 27_Level 2_Brick wall works completed

 

6. Đổ bê tông cho sàn

 

Feb 20_Level 6_Placing concrete for slab (2) Feb 20_Level 6_Placing concrete for slab (1) 7. Công tác xây gạch

 

Feb 23_Level 3_Brick wall works (1) Feb 23_Level 3_Brick wall works (2)

 

8. Lắp đặt cốt thép & ván khuôn cho vách

 

Feb 23_Level 6_Installing rebar & formwork for wall (2) Feb 23_Level 6_Installing rebar & formwork for wall (1)

 

9. Đổ bê tông cho vách

 

Feb 24_Level 6_Placing concrete for wall (2) Feb 23_Level 6_Placing concrete for wall (1)

 

10. Lắp đặt cốt thép và ván khuôn cho sàn

Installing rebard & formwork for slab

Installing rebard & formwork for slab(2)