Tiến độ dự án tháng 12/2014

Các hình ảnh cập chật tiến độ xây dựng của The Ocean Apartments tại Đà Nẵng vào tháng 12/2014:

 

1. Phần bảo vệ lưới bên ngoài (mặt hướng sân Golf)

 

Hinh1

 

2. Phần bảo vệ lưới bên ngoài (mặt hướng biển)

Hinh2

 

3. Phần trần nhà lầu 6:

 

Hinh3

4. Một phần trần nhà khác:

 

Hinh5

 

5. Công trình bên trong – Hiện trạng trát vữa:

 

Hinh7

 

6. Công trình bên trong:

 

Hinh7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinh8