Tiến độ xây dựng tháng 12/2016 – Block B The Ocean Suites

Hình ảnh cập nhật tiến độ xây dựng Block B của dự án The Ocean Suites vào tháng 12/2016.

 

1. Hoàn thiện đổ bê tông dầm sàn tầng 2-1 & tầng 2-2

 

concrete-slab-completed-at-level-2-hoan-thien-do-be-tong-dam-san-tang-2-1

concrete-slab-completed-at-level-2-hoan-thien-do-be-tong-dam-san-tang-2-1

2. Hoàn thiện đổ bê tông vách cột tầng 2-1 và tầng 2-2

concrete-column-and-wall-completed-at-level-2-hoan-thien-do-be-tong-vach-cot-tang-2-2concrete-column-and-wall-completed-at-level-2-hoan-thien-do-be-tong-vach-cot-tang-2-1

3. Đang lắp đặt cốt thép và ván khuôn cho dầm sàn tầng 3-1, tầng 3-2 và tầng 3-3

installing-formwpork-rebar-for-beam-slab-at-level-3-dang-lap-dat-cot-thep-va-van-khuon-cho-dam-san-tang-3-1installing-formwpork-rebar-for-beam-slab-at-level-3-dang-lap-dat-cot-thep-va-van-khuon-cho-dam-san-tang-3-2

 

 

 

4. Đổ bê tông cho sàn tầng 3

placing-concrete-for-3rd-slab-2-do-be-tong-cho-san-tang-3placing-concrete-for-3rd-slab-1-do-be-tong-cho-san-tang-3

 

 

5. Lắp cốt thép và ván khuôn cho vách tầng 3-1 và tầng 3-2

installing-rebar-formwork-for-wall-at-level-3-lap-cot-thep-va-van-khuon-cho-vach-tang-3-1installing-rebar-formwork-for-wall-at-level-3-lap-cot-thep-va-van-khuon-cho-vach-tang-3-2

 

6. Đổ bê tông cho vách tầng 3-1 và tầng 3-2

placing-concrete-for-wall-at-level-3-do-be-tong-cho-vach-tang-3-2placing-concrete-for-wall-at-level-3-do-be-tong-cho-vach-tang-3-1

 

7. Lắp dựng giàn giáo cho sàn tầng 4

installing-scaffolding-for-4th-slab-2-lap-dung-gian-giao-cho-san-tang-4installing-scaffolding-for-4th-slab-1-lap-dung-gian-giao-cho-san-tang-4